Régiófejlesztés

1. Állítsuk regionális fejlesztési forrásainkat a régiók szolgálatába!

 • Regionális fejlesztési stratégiák kidolgozása
 • Önkormányzatok és megyék bevonása a döntéshozatalba
 • A Regionális Operatív Program újratervezése

2. Az EU, Szlovákia és Magyarország fejlesztési forrásainak koordinált és hatékony felhasználása

 • Az uniós, a szlovákiai és a magyarországi támogatások koordinációja
 • Határon átnyúló kapcsolatok erősítése
 • Regionális társulások, határon átnyúló Európai Területi Társulások, vállalkozói társulások és szoros kapcsolat a civil szféra képviselői között

3. Dél-Szlovákiai Fejlesztési Tanács és Akadémia létrehozása

 • Új intézményrendszer felállítása
 • Tudásmegosztás, stakeholder-szemlélet alkalmazása
 • Európai és V4 jó gyakorlatok átvétele és alkalmazása

Turizmus

1. Turisztikai értékeink megóvása, fejlesztése, új attrakciók létrehozása

 • Új, régiófejlesztési hangsúlyokkal bíró idegenforgalmi stratégia kidolgozása és igazságos forráselosztás kialakítása, mely figyelembe veszi régiónk érdekeit
 • A turisztikai desztinációs menedzsment (TDM) rendszer megerősítése – pályázati lehetőségek bővítése a TDM-ek számára, új szolgáltatók ösztönzése a belépésre
 • Turisztikai attrakciók marketingtevékenységének támogatása országos kampányok során

2. Idegenforgalmi szolgáltatások fejlesztése

 • Üdülési utalványok rendszerének egyszerűsítése
 • Versenyképes tudással rendelkező turisztikai szakemberek oktatása és szülőföldön tartása
 • További áfacsökkentés az idegenforgalmi és vendéglátóipari szolgáltatások javára, bevált EU-s gyakorlat alapján

3. Agroturizmus

 • Szálláskapacitások növelése, fejlesztése, az agroturisztikai bevételekből származó nyereség adókedvezménye
 • Helyi kistermelők támogatása
 • Attrakciók összekötése, bejárhatósága – tömegközlekedés fejlesztése, kerékpárutak fejlesztése és építése.

Egészségügy

1. Kórházaink leépítésének megakadályozása

 • Források biztosítása az állami költségvetésből modern berendezésekre és az épületek felújítására
 • Hosszú távú vízió megalkotása és megvalósítása, mely perspektívát nyújt a kórházi alkalmazottak számára
 • Specializált egészségügyi ellátás fejlesztése (onkológia, kardiológia, gasztroenterológia)

2. A járóbeteg-ellátás fellendítése

 • Adókedvezmények a rendelőintézetek működtetőinek az első öt évben, hogy a régiók egészségügyi ellátása biztosítva legyen
 • Az egészségügyi dolgozók méltányosabb jutalmazása
 • A nővérek szerepének és jogosultságainak növelése

3. Az egészséges életévek növelése, megelőzés

 • A páciensek egészségügyi ellátásra való jogosultságának pontosítása és definiálása
 • Szűrővizsgálatok ösztönzése
 • Népegészségügyi program meghirdetése, gyakorlati bevezetése és rendszeres kiértékelése

Szociálpolitika

1.Fiatalok támogatása

 • Bérlakások számának növelése gazdasági ösztönzőkkel és fokozottabb állami támogatással
 • Bölcsődék és új óvodai férőhelyek kialakítása
 • Adókedvezmények a többgyermekes családoknak

2. Idősekről való gondoskodás

 • Új állami idősotthonok kialakítása és a régiek felújítása
 • A beteg, magukról gondoskodni nem tudó idősek otthoni kezelésének elősegítése
 • A nyugdíjasok szocializációjának támogatása

3. A munkapiaci feltételek javítása

 • Fokozott gondoskodás az egyedül élő anyukákról, gyermekszegénység elleni hatékony intézkedések bevezetése
 • Távmunka és a félmunkaidős munkavállalás támogatása
 • Hazai és külföldi beruházások állami támogatása a magas munkanélküliséggel küzdő régiókban

Gazdaság

1. A déli járások lakosainak életszínvonal emelése

 • Eltörölni a személyi jövedelemadó önkormányzati részesedésének tengerszint-magassági függvényét, ami indokolatlan teher a déli települések számára
 • Az önkormányzatok hatáskörének kibővítése a beszedett társasági- és személyi jövedelemadók felhasználásánál, illetve visszaosztásánál
 • Magas hozzáadott értékű iparágak (elsősorban IT) importálása délre, valamint a mezőgazdaság-, és élelmiszeripar s a turizmus támogatása

2. Kicsi, de erős állam

 • Politikai jelöltek helyett szakembereket az államigazgatásba!
 • Az államigazgatásban dolgozók bérének piaci feltételekhez való igazítása
 • Ügyfélszemléletet az államigazgatásba – online ügyintézési rendszerek bevezetése, állami call centerek és ügyintézési központok kialakítása

3. Kis- és közepes vállalkozóbarát környezet

 • A vállalkozástan oktatása minden középiskolában
 • KKV-k adó- és járulékterheinek, illetve adminisztratív költségeinek csökkentése
 • Rugalmas foglalkoztatási formák támogatása és vállalkozóbarát Munka Törvénykönyve

Pénzügy

Államháztartási hiány csökkentése

 • Kiegyensúlyozott és felelősségteljes költségvetés
 • Átfogó perszonális audit az állami intézményekben
 • Az állam tulajdonában lévő ingatlanok kihasználásának átvilágítása

Tartósan növekvő életszínvonal

 • Adózási innovációk, hatékony ellenőrző rendszer kialakítása az adók befizetésére és az adócsalások elkerülésére
 • Következetes és vállalkozóbarát környezet
 • A kutatások és fejlesztések támogatása

Transzparens Európai Uniós és állami támogatások

 • Közbeszerzési törvény reformja
 • Az EU-s támogatások hatékony merítése
 • Az állami támogatások mértékének növelése a kevésbé fejlett régiókban

Oktatás

1. Módszertani és stratégiai megújulás az oktatásban

 • A szlovák nyelv idegen nyelvként való oktatása, módszertani reform
 • Az idegen nyelvek oktatásának módszertani megújítása. Diákok nyelvtanulásának ösztönzése
 • A magyar iskolák kerettantervének reformja, az iskolák által választható órák számának növelése

2. Piacképes oktatás

 • Piaci igényekhez igazított szakiskolák számának növelése
 • A frontális oktatási modell mellett új oktatási módszerek és stratégiák beépítése
 • Új magyar felsőfokú oktatási képzések biztosítása (műszaki képzés, egészségügyi képzés, mezőgazdasági képzés)

3. Mennyiségi helyett minőségi szempontok

 • A közoktatási intézmények finanszírozásában a kritériumrendszerek minőségi alapú átalakítása
 • A felsőfokú oktatási intézmények finanszírozásában a mennyiségi kritériumok hátrányba szorítása
 • Pedagógusképzés átalakítása és a tanárok továbbképzésének megújítása – pl. idegen nyelvű kurzusok beiktatása

Kultúra

1. A szlovákiai magyarság kulturális intézményi hátterének megerősítése

 • A Kisebbségi Kulturális Alap pénzkeretének növelése, a magyar kisebbséggel szemben igazságtalan elosztási kulcs megváltoztatása, a működés reformja
 • A magyar nyelvű magán tévé- és rádiósugárzás lehetővé tétele a kötelező feliratozás és fordítás eltörlésével
 • A közmédia magyar adásának (Pátria, TV) műsoridejének bővítése, nagyobb költségvetési keret színesebb tartalomra

2. Közösségi értékeink ápolása és a fiatal nemzedék bevonása a kultúrateremtésbe

 • Értékfeltáró kollégiumok, néprajztudományi, szociológiai, történeti műhelyképzések, terepmunkák biztosítása
 • Hagyományőrző iskolai táborok
 • Mediális felület biztosítása a néprajzi és hagyományőrző programok népszerűsítésére

3. Kulturális kapcsolatok erősítése és bővítése a régiók között

 • Mini Petőfi Program, pl. nyugati fiatalok bevonása keleti kulturális intézmények tevékenységébe
 • Regionális kultúrkincseink régiók közötti népszerűsítése
 • Régióikat összekötő egyházi és kulturális személyek megbízása

Kisebbségi jogok

1. Alkotmányos egyenlőség

 • Az alkotmány preambulumának módosítása
 • Szabad jelképhasználat
 • Csoportjogok elismerése, a kisebbségi (oktatási, kulturális) önkormányzatiság kiépítése

2. Nyelvi egyenlőség

 • Magyar, mint regionális hivatalos nyelv
 • Vizuális és hivatali (beleértve az online ügyintézést) kétnyelvűség előmozdítása
 • A nyelvi jogok gyakorlati érvényesíthetősége

3. Szimbolikus ügyek

 • Magyar-szlovák történelmi megbékélés előmozdítása
 • A korábbi magyarellenes atrocitások következetes kivizsgálása
 • Kettős állampolgárság visszaállítása

Igazságügy

1. A maffiaállam letörése, harc a korrupció ellen

 • Az ügyészség politikai befolyásolását megakadályozó szigorú jogi eszközök, eljárások alkalmazása
 • A bűncselekményekben érintett ügyészségi, igazságszolgáltatási, közigazgatási és parlamenti szereplők szigorú megbüntetése
 • Az oknyomozó újságírás ösztönzése, az újságírók és információs forrásaik fokozott védelme

2. Az igazságszolgáltatás hatékonyabbá és méltányosabbá tétele

 • A bírósági eljárások idejének lerövidítése, a hatékonyság szervezeti, munkaszervezési és személyi feltételeinek biztosítása
 • Az állami szervekbe vetett közbizalmat romboló jelenségek és a kisebbségek ellen irányuló támadások szigorúbb büntetőjogi kezelése
 • Az ingyenes jogsegélyszolgálatok igénybevételi lehetőségének bővítése

3. Az államigazgatás és a területi önkormányzatok átalakítása

 • A megyei és a helyi önkormányzatiság jogköreinek, pénzügyi hátterének megerősítése
 • A közigazgatási felosztás természetes régiók irányába terelése, új déli járások létrehozása
 • A nemzeti kisebbségek személyi elvű önkormányzatiságának összekapcsolása a helyi és regionális önkormányzatokkal, egy magyar többségű megye létrehozása

Mezőgazdaság

1. Érdekvédelem és információ

 • Szakmai tömörülések létrehozásának ösztönzése, segítése
 • Magyar nyelvű szakmai információs rendszer kiépítése, falugazdász-hálózat kialakulásának elősegítése
 • Magyar nyelvű szakoktatás, felnőttoktatás. A mezőgazdasági oktatással foglalkozó intézmények szakmai gyakorlatai részben külföldön történjenek

2. Piacra lépés és értékesítés

 • Felvidéki közösségi agrármarketing, közösségi márkák létrehozása
 • Helyi és regionális piacok kiépítése és támogatása, a primőr termékek helyi feldolgozásának ösztönzése
 • Regionális fejlesztési ügynökségek kialakítása és működtetése

3. Szabályozás és támogatások

 • Földrendezés, földhöz jutás elősegítése a helyi gazdák számára
 • Élelmiszeripari kisüzemek szabályozásának egyszerűsítése, a mezőgazdasági termékek helyi feldolgozásának támogatása.
 • Belföldi és EU támogatások elérésének megkönnyítése – online, átlátható és egyszerű mezőgazdasági és élelmiszeripari támogatási rendszer.

Környezetvédelem

1. Klímaváltozás: felelősség és esély

 • A tiszta, a közelben (akár háztájiban) termelt megújuló energiaforrások, a hatékonyság és emissziómentes személy-, teher- és tömegközlekedés
 • Minden új jogszabály, előírás és nagyobb közbeszerzés értékelési kritériuma legyen annak a klímaváltozásra való hatása
 • Települések zöldterületeinek növelése, a vízmegtartó, árvízvédelmi és aszályáthidaló infrastruktúra támogatása, invazív fajok megfékezése

2. Víz-, lég- és talajszennyezési stop

 • Joghézagok betöltése, hivatali eljárási reform a környezet-, egészségvédelem és az igazságos és gyors elbírálás céljából
 • A környezetkímélő technológiákra való átállás támogatása, az ipari és lakossági lég-, víz- és talajszennyezés csökkentése
 • A csatornázás, víztisztítás és az ivóvízellátás maximális lefedettsége, a környezet veszélyeztetése elleni hatékony szigor

3. Élhető környezet unokáinknak is

 • Hulladékgazdálkodási forradalom, megelőzés, az ipar, a kereskedelem, az önkormányzatok és az egyének felelősségnövelése
 • Értékorientált természetvédelem, igazságos kompenzáció a korlátozások kárvallottjainak, következetes és ésszerű természetvédelem
 • Környezetvédelmi szakembereket és jogköröket a rendőrségnek a hulladékkihágások ügyeiben

Infrastruktúra

1. Gyorsforgalmi utakat Dél-Szlovákiának

 • Az R7-es gyorsforgalmi út folytatása keleti irányban, Érsekújvárt délnek megkerülve
 • Az R2-es gyorsforgalmi út megépítése Gömörben és Kelet-Szlovákiában
 • Vertikális csatlakozások kiépítése a létező vagy tervben lévő sztrádahálózatra (pl. Győr-Dunaszerdahely, Komárom-Érsekújvár, Zólyom – Ipolyság)

2. A déli vasúthálózat modernizációja és bővítése

 • A Pozsony-Párkány és a Pozsony-Zólyom-Rozsnyó-Kassa déli vasúti fővonalak modernizációja
 • A Pozsony-Komárom vonal haladéktalan bővítése dupla sínpárra és villamosítása
 • A helyi vonalak működtetésének megnyitása a magánbefektetők előtt a Pozsony-Komárom vonal tapasztalatai alapján

3. A közúthálózat felújítása és fejlesztése

 • A II. és III. rendű utak komplex felújításának programja, állami hozzájárulás a megyei és helyi önkormányzatok számára
 • Kerülőutak kiépítése (pl. Komárom, Nagymegyer, Ipolyság, és több más déli település esetében), a gyorsabb és főleg biztonságosabb közlekedés érdekében
 • Az áthaladó teherforgalom mérséklése, szigorúbb tengelyterhelési ellenőrzése a biztonságos közlekedés és az utak minőségének megőrzése érdekében

Digitalizáció

1. Digitális állam- és közigazgatás, digitális városok és falvak

 • Országos szélessávú internet-lefedettség megteremtése
 • Integrált, fogyasztóbarát és teljes értékűen többnyelvű elektronikus ügyintézési rendszer felépítése, amely által csökken a bürokrácia
 • Digitális infrastruktúra alkalmazása – beleértve a mesterséges intelligencián alapuló megoldásokat is – a helyi önkormányzatok és az állami intézmények támogatására

2. Standardizált megoldások

 • Teljes IT-audit és országos IT-terv, amelyhez a standardizáció érdekében az önkormányzatoknak is alkalmazkodniuk kell. Minisztériumokon átívelő standardizáció
 • Központosított és szakmai csapat által elbírált digitális programok és tenderek
 • V4-es IT megoldások fejlesztése a közös teherviselésért, közös szakmai csoportokkal (pl. adócsalások megfékezése érdekében)

3.Digitális tudás

 • Az informatika hatékony iskolai oktatásához szükséges infrastruktúra kiépítése, versenyképes tananyag összeállítása
 • Digitalzációért felelős központi kormányzati szerv felállítása
 • A digitális megoldások bevezetése közben, illetve annak részeként a lakósság digitális tudásának növelése

Külügy

1. V4-es és regionális kapcsolatok

 • A magyar kisebbség játsszon meghatározó szerepet a konstruktív magyar-szlovák kapcsolatokban
 • A V4-es együttműködés folytatása és elmélyítése
 • Szlovákia támogassa az EU kötelező nemzeti kisebbségi jogminimumának elfogadását a kultúra, az oktatás és a nyelvhasználat terén

2. EU: egységben az erő a globális szintéren

 • Szlovákia euroatlanti irányultságának megtartása és megerősítése
 • Az EU belső struktúrájának újraértékelése és reformja a hatékonyság és átláthatóság érdekében
 • Meghatározó szerep a közvetlen szomszédos régiók stabilizálásában, és a további bővítés tervének folytatása a csatlakozási kritériumok alapján

3. Nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok

 • Fair megállapodások EU-kívüli országokkal, melyek biztosítják, hogy az EU-s standardoknak megfelelő termékek és szolgáltatások érkeznek az unió piacára
 • Kereskedelmi együttműködés erősítése és új kapcsolatok építése olyan partnerekkel, melyek értékei összhangban vannak uniós értékeinkkel.
 • Brexit: gördülékeny átmenet, új szoros gazdasági-társadalmi kapcsolatok kiépítése, nem utolsó sorban a kint élő állampolgáraink érdekében is

Biztonságpolitika

1. Biztonság és stabilitás a 21.században.

 • Felkészültség és védelem hibrid veszélyek ellen is
 • A kiberbiztonság erősítése, konkrét stratégia és eszközök fejlesztése
 • Felkészültség és reakcióképesség erősítése intenzívebb regionális együttműködéssel

2. Biztonságban az EU-ban

 • Szlovákia pozíciójának erősítése konstruktív fellépéssel biztonságpolitikai kérdésekben is
 • Az EU külső határainak megerősítése, védekezés a nemzetközi terrorizmus ellen
 • Hatékonyabb védelmi együttműködés uniós szinten is, az EU biztonságpolitikai pillérének építése összhangban a NATO-val

3. Transzatlanti-kapcsolatok erősítése

 • A NATO-tagságból adódó kötelezettségvállalás teljesítésére való határozott törekvés
 • A “freeloader” stigma eltörlése, az ország védelempolitikájának stratégiai áttekintése és a védelem hosszú távú átalakítása, modernizációja
 • Szlovákia presztízsének javítása a NATO-n belül